Členovia

prof. Martin Weis, DrSc. (martin.weis@stuba.sk)

Martin je senior vedecký pracovník a vedúci Laboratória organickej elektroniky na Ústave elektroniky a fotoniky STUBA. Od roku 2020 je profesorom, zatiaľ čo titul doktor vied získal v roku 2018. V minulosti bol členom Slovenskej akadémie vied a zahraničný výskumný pracovník Tokijského technologického inštitútu. Jeho výskum sa zameriava na organickú elektroniku, nanotechnológie a pokročilé materiály.

Ocenenia:
– cena za vedecký dopad udelená Slovenskou fyzickálnou spoločnosťou (2019)
– Ocenenia najlepších recenzentov: Najlepší recenzenti v odbore Cross-Field (2019), najlepší recenzenti fyziky a astronómie (2017), najlepší recenzenti matematiky (2017), Sentinels of Science: Materials Science (2016)
– Najlepšia publikácia Slovenskej technickej univerzity (2014)
– Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – vedca roku 2013 do 35 rokov (2013)
– Podporný štipendijný fond Stefana Schwarza na Slovenskej akadémii vied (2009 – 2013)
– Cena Vedec roka 2012 na Slovenskej technickej univerzite
– Postgraduálne štipendiá pre zahraničných výskumných pracovníkov Japonskej spoločnosti na podporu vedy (2007 – 2009).

Členstvá:
– Medzinárodná únia pre vákuovú vedu, techniku ​​a aplikácie (IUVSTA), reprezentatívny člen Slovenska v divízii povrchového inžinierstva
– programové výbory „International Conference on Organic Electronics“ (2016 – 2020); „IEEE International Symposium Physics Symposium“ (2017, 2018); „European Conference on Organized Films“ (2013 – 2019); „Európske sympózium o spoľahlivosti elektrónových zariadení, fyzike a analýze porúch“ (2019-2020).
– vynikajúci výskumný tím v oblasti elektrotechniky pre „pokrokové materiály, technológie a štruktúry progresívnych mikro / nano elektronických a fotonických zariadení a systémov“, uznávaný akreditačnou komisiou Slovenskej republiky.

Ing. Michal Mičjan, PhD. (michal.micjan@stuba.sk)

Michal je vedecký pracovník a projektový manažér Laboratória organickej elektroniky Ústavu elektroniky a fotoniky STUBA. Michal je mladý výskumný pracovník v oblasti organickej elektroniky, návrhu zariadení a charakterizačných zariadení. Je zodpovedný za výskum a vývoj v oblasti navrhovania a charakterizácie elektronických tranzistorov. Má rozsiahle skúsenosti s niekoľkými depozičnými technológiami organickej elektroniky, ako aj s ich charakterizáciou. Michal ako hlavný riešiteľ dostal niekoľko národných grantov (Nadácia Tatra banky 2019, Axa Innovator 2018, interné granty STU). Napriek svojmu mladému veku má bohaté skúsenosti s riadením národných (APVV) a medzinárodných projektov (na úrovni partnerskej organizácie). Michal je tiež aktívnym členom výskumného tímu vo viacerých národných a medzinárodných projektoch (VEGA, APVV, DAAD, H2020).

Ing. Miroslav Novota, PhD. (miroslav.novota@stuba.sk)

Miroslav získal titul PhD (2019) v odbore elektronika a fotonika na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Jeho dizertačná práca bola zameraná na vývoj technológií pre organické polovodičové integrované obvody. Miroslav je v súčasnosti vedecký pracovník v Laboratória organickej elektroniky Ústavu elektroniky a fotoniky STUBA. Veľký záujem vzbudzuje u Miroslava dôležitý základný, ako aj aplikovaný výskum nových organických materiálov, vývoj senzorických štruktúr a integrovaných obvodov založených na organických materiáloch, obzvlášť však technológie nanášania tenkých vrstiev odparovaním vo vákuu a depozície mokrými technikami.

Ing. Juraj Nevrela, PhD. (juraj.nevrela@stuba.sk)

Juraj získal svoj bakalársky a inžiniersky na Slovenskej technickej univerzite (STU), Fakulta elektrotechniky a informatiky, so zameraním na výskum v oblasť vodivých polymérov a technológií vzorovania. Medzi najvýznamnejšie míľniky jeho vedeckej kariéry na STU patrí výskum v oblasti zvyšovania vodivosti polyméru PEDOT: PSS a implementácia progresívneho technologického procesu nanotlače v rámci univerzity. V súčasnosti Juraj pracuje na výskume tlačenej elektroniky pomocou atramentovej tlače.

Ing. Tomáš Vincze (tomas.vincze@stuba.sk)

Tomáš je mladý vedecký pracovník Laboratória organickej elektroniky Ústavu elektroniky a fotoniky STUBA. Tomáš sa zaoberá najmä výskumom v oblasti tenkovrstvových tranzistorov založených na technológii sol gélu. Tomáš má tiež niekoľko rokov skúseností s meraním Ramanovej spektroskopie, ako aj s meraním hrúbky vrstvy na základe profilometrie DEKTAK.

Ing. Michal Hanic (michal.hanic@stuba.sk)

Michal je nový vedecký pracovník Laboratória organickej elektroniky Ústavu elektroniky a fotoniky STUBA. Michal sa zaoberá predovšetkým charakterizáciou organických poľom riadených tranzistorov. Michal je taktiež zodpovedný aj za návrh hardvérových a softvérových riešení, ako aj za výrobu prototypových meracích systémov.

Ing. Vratislav Režo (vratislav.rezo@stuba.sk)

Vratislav je mladý vedecký pracovník Laboratória organickej elektroniky Ústavu elektroniky a fotoniky STUBA. Vratislav sa zaoberá predovšetkým výskumom v oblasti flexibilnej elektroniky založenej na technológii atramentovej tlače. Vratislav je zodpovedný aj za návrh hardvérových a softvérových riešení, ako aj za výrobu prototypových zariadení.

Ing. Michal Sobota (michal.sobota@stuba.sk)

Michal je mladý vedecký pracovník Laboratória organickej elektroniky Ústavu elektroniky a fotoniky STUBA. Michal sa zameriava na problematiku pasivácie organických elektronických zariadení, prípravu tenkých vrstiev pomocou vákuovej depozície alebo odstreďovania z roztoku, ako aj na meranie hrúbky pripravených tenkých vrstiev.

Bc. Adam Vardžák

Adam je mladý vedecký pracovník Laboratória organickej elektroniky Ústavu elektroniky a fotoniky STUBA. Adam sa zaoberá predovšetkým výskumom v oblasti flexibilných snímačov založených na technológii atramentovej tlače.

Ondrej Kokavec

Ondrej je mladý vedecký pracovník Laboratória organickej elektroniky Ústavu elektroniky a fotoniky STUBA. Ondrej sa zaoberá predovšetkým výskumom v oblasti organických elektroluminiscenčných diód.