Naš tím

Vitajte na webovej stránke Laboratória organickej elektroniky, výskumnej skupiny pôsobiacej na Slovenskej technickej univerzite.

Zaoberáme sa štúdiom materiálových vlastností, technológiou výroby prvkov a charakterizačnými technikami súvisiacimi s organickou a flexibilnou elektronikou. Témy nášho výskumu zahŕňajú aplikácie v oblasti získavania energie (energy harvesting), internetu vecí (IoT), ako aj zdravotnej starostlivosti. Laboratórium je vybavené vákuovým depozičnými zariadeniami a tlačiarenskými technológiami lokalizovanými v čistých priestoroch Ústavu elektroniky a fotoniky Slovenskej technickej univerzity.


Členovia

prof. Martin Weis, DrSc. (martin.weis@stuba.sk)

Martin je senior vedecký pracovník a vedúci Laboratória organickej elektroniky na Ústave elektroniky a fotoniky STUBA. Od roku 2020 je profesorom, zatiaľ čo titul doktor vied získal v roku 2018. V minulosti bol členom Slovenskej akadémie vied a zahraničný výskumný pracovník Tokijského technologického inštitútu. Jeho výskum sa zameriava na organickú elektroniku, nanotechnológie a pokročilé materiály.

Ocenenia:
– Cena za vedecký dopad udelená Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou (2019)
– Ocenenia najlepších recenzentov: najlepší recenzenti v odbore Cross-Field (2019), najlepší recenzenti fyziky a astronómie (2017), najlepší recenzenti matematiky (2017), Sentinels of Science: Materials Science (2016)
– Najlepšia publikácia Slovenskej technickej univerzity (2014)
– Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – vedca roku 2013 do 35 rokov (2013)
– Podporný štipendijný fond Stefana Schwarza na Slovenskej akadémii vied (2009 – 2013)
– Cena Vedec roka 2012 na Slovenskej technickej univerzite
– Postgraduálne štipendiá pre zahraničných výskumných pracovníkov Japonskej spoločnosti na podporu vedy (2007 – 2009).

Členstvá:
– Medzinárodná únia pre vákuovú vedu, techniku ​​a aplikácie (IUVSTA), reprezentatívny člen Slovenska v divízii povrchového inžinierstva,
– programové výbory „International Conference on Organic Electronics“ (2016 – 2020); „IEEE International Symposium Physics Symposium“ (2017, 2018); „European Conference on Organized Films“ (2013 – 2019); „Európske sympózium o spoľahlivosti elektrónových zariadení, fyzike a analýze porúch“ (2019-2020),
– vynikajúci výskumný tím v oblasti elektrotechniky pre „pokrokové materiály, technológie a štruktúry progresívnych mikro / nano elektronických a fotonických zariadení a systémov“, uznávaný akreditačnou komisiou Slovenskej republiky.

Ing. Michal Mičjan, PhD. (michal.micjan@stuba.sk)

Michal je vedecký pracovník a projektový manažér Laboratória organickej elektroniky Ústavu elektroniky a fotoniky STUBA. Michal je výskumný pracovník v oblasti organickej elektroniky, návrhu zariadení a charakterizačných zariadení. Je zodpovedný za výskum a vývoj v oblasti navrhovania a charakterizácie elektronických tranzistorov. Má rozsiahle skúsenosti s niekoľkými depozičnými technológiami organickej elektroniky, ako aj s ich charakterizáciou. Michal ako hlavný riešiteľ dostal niekoľko národných grantov (Nadácia Tatra banky 2019, Axa Innovator 2018, interné granty STU). Napriek svojmu mladému veku má bohaté skúsenosti s riadením národných (APVV) a medzinárodných projektov (na úrovni partnerskej organizácie). Michal je tiež aktívnym členom výskumného tímu vo viacerých národných a medzinárodných projektoch (VEGA, APVV, DAAD, H2020).

Ing. Miroslav Novota, PhD. (miroslav.novota@stuba.sk)

Miroslav získal titul PhD (2019) v odbore elektronika a fotonika na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Jeho dizertačná práca bola zameraná na vývoj technológií pre organické polovodičové integrované obvody. Miroslav je v súčasnosti vedecký pracovník v Laboratóriu organickej elektroniky Ústavu elektroniky a fotoniky STUBA. Veľký záujem vzbudzuje u Miroslava dôležitý základný, ako aj aplikovaný výskum nových organických materiálov, vývoj senzorických štruktúr a integrovaných obvodov založených na organických materiáloch, obzvlášť však technológie nanášania tenkých vrstiev odparovaním vo vákuu a depozície mokrými technikami.

Ing. Juraj Nevrela, PhD. (juraj.nevrela@stuba.sk)

Juraj získal titul PhD (2020) v odbore elektronika a fotonika na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, so zameraním na výskum v oblasti vodivých polymérov a technológií vzorovania. Medzi najvýznamnejšie míľniky jeho vedeckej kariéry na STU patrí výskum v oblasti zvyšovania vodivosti polyméru PEDOT: PSS a implementácia progresívneho technologického procesu nanotlače v rámci univerzity. V súčasnosti Juraj pracuje na výskume tlačenej elektroniky pomocou atramentovej tlače.

Ing. Michal Hanic (michal.hanic@stuba.sk)

Michal je nový vedecký pracovník Laboratória organickej elektroniky Ústavu elektroniky a fotoniky STUBA. Michal sa zaoberá predovšetkým charakterizáciou organických poľom riadených tranzistorov. Michal je taktiež zodpovedný aj za návrh hardvérových a softvérových riešení, ako aj za výrobu prototypových meracích systémov.

Ing. Tomáš Vincze (tomas.vincze@stuba.sk)

Tomáš je mladý vedecký pracovník Laboratória organickej elektroniky Ústavu elektroniky a fotoniky STUBA. Tomáš sa zaoberá najmä výskumom v oblasti tenkovrstvových tranzistorov založených na technológii sol gélu. Tomáš má tiež niekoľko rokov skúseností s meraním Ramanovej spektroskopie, ako aj s meraním hrúbky vrstvy na základe profilometrie DEKTAK.

Ing. Vratislav Režo (vratislav.rezo@stuba.sk)

Vratislav je mladý vedecký pracovník Laboratória organickej elektroniky Ústavu elektroniky a fotoniky STUBA. Vratislav sa zaoberá predovšetkým výskumom v oblasti flexibilnej elektroniky založenej na technológii atramentovej tlače. Vratislav je zodpovedný aj za návrh hardvérových a softvérových riešení, ako aj za výrobu prototypových zariadení.

Ing. Michal Sobota (michal.sobota@stuba.sk)

Michal je mladý vedecký pracovník Laboratória organickej elektroniky Ústavu elektroniky a fotoniky STUBA. Michal sa zameriava na problematiku pasivácie organických elektronických zariadení, prípravu tenkých vrstiev pomocou vákuovej depozície alebo odstreďovania z roztoku, ako aj na meranie hrúbky pripravených tenkých vrstiev.

Bc. Ondrej Kokavec

Ondrej je mladý vedecký pracovník Laboratória organickej elektroniky Ústavu elektroniky a fotoniky STUBA. Ondrej sa zaoberá predovšetkým výskumom v oblasti organických elektroluminiscenčných diód a najnovšie technológiou tlačenej elektroniky pomocou atramentovej tlače.

Ing. Adam Vardžák

Adam bol mladý vedecký pracovník Laboratória organickej elektroniky Ústavu elektroniky a fotoniky STUBA. Adam sa zaoberal predovšetkým výskumom v oblasti flexibilných snímačov založených na technológii atramentovej tlače, pričom za svoje pôsobenie posunul naše znalosti v tejto technológii výrazne dopredu.

Popis laboratória

Dostupné materiály:

Organické materiály – štandardné organické polovodiče n- a p- typu na báze malých molekúl (napr. pentacén, fullerén, ftalokyaníny atď.), ako aj polymérne organické polovodiče (napr. P3HT, MEH-PPV). Vodivý polymér PEDOT: PSS je použiteľný pre tenké, priehľadné, flexibilné a vodivé vrstvy (100 Ω / sq pre 50 nm hrubý film).

Nanočastice (NP) – možnosť využitia dielektrických (high-k), polovodivých alebo kovových (plazmonických) NP. Máme skúsenosti s úpravami povrchov a depozíciou NP. Je tiež možná príprava plazmmonických NP monovrstiev z koloidov, ako aj pomocou vákuových metód s kontrolovanými optickými vlastnosťami.

Substráty – kremíkový wafer, zafír, sklo alebo pružné plastové substráty.

Zapuzdrenie – okrem štandardných anorganických metód zapuzdrenia, môžeme poskytnúť flexibilný a transparentný bariérový povlak na báze parylénu C.

Technológie:

Vákuové depozičné systémy – na nanášanie organických a anorganických materiálov vo vysokom vákuu cez tieniace masky. K dispozícii je depozičný systém (SPECTROS 100) obsahujúci súčasné in situ odparovanie 8 organických materiálov a kovov z 3 rôznych zdrojov. Systém je spojený so zostavou rukavicových boxov, vhodných na prípravu citlivých zariadení a prvkov, ako aj na meranie vzoriek v dusíkovej atmosfére.

Techniky mokrého nanášania – laboratórium je okrem štandardného odstredivého a ponorného nanášania vybavené aj zriedkavým odstreďovačom s možnosťou zahriať substrát až na 250 ° C, čo umožňuje nanášanie veľmi zle rozpustných materiálov, alebo prípravu vysoko kryštalinických vrstiev. k Dispozícii je tiež atramentová tlačiareň (Dimatix) na tlač organických materiálov a kovových atramentov.

Tvarovanie – litografia Carl Suss s rozlíšením 0,4μm (hlboké UV) s obojstranným zarovnaním a modulom pre nanotlač.

Charakterizačné metódy:

Elektrické – všetky štandardné metódy, ako sú I-V, C-V, impedančné spektrá, DLTS alebo analýza šumu (noise analysis).

Optické – elektroluminiscencia, solárny simulátor pre solárne články, microRaman, rôzne režimy SEM.

Analytické – AFM, STM, SEM.

Teória, modelovanie a simulácia:

Optické vlastnosti – simulácia prestupu alebo rozptylu svetla pre tenké filmy, nanoštruktúrované povrchy, plazmmonika, LED (ďaleké polia), fotonické štruktúry a vlnovody.

Elektrické vlastnosti – analýza prenosu náboja, kontaktného odporu a defektov (hlboké úrovne) v organických prvkoch.