Projekty

BOOSTER – Posilnenie organickej solárnej technológie pre európsky úspech

Spolupracujúca organizácia (2020 – 2024)

(Horizon Europe)

Projekt je zameraný na nasadenie organickej fotovoltaickej (OPV) technológie na trhu a aplikováciu fotovoltaiky na obloženie budov. Výroba modulov OPV pomocou technológie tlače sa vyznačuje nízkou uhlíkovou stopu a využíva zdroje ktoré sú ľahko dostupné a netoxické. Navrhnutá efektívna viacvrstvová architektúra OPV dosiahne účinnosť až 15 % a bude chránená pokročilýmiýmimultifunkčné bariérovými fóliami ktoré zvýšia životnosť na 35 rokov.


DoT4BAVývoj technológie organických elektrochemických tranzistorov a tranzistorov s elektrolytickým hradlom pre bioelektronické aplikácie

Riešiteľská organizácia (2021 – 2024)

(Agentúra na podporu výskumu a vývoja – národné financovanie na Slovensku)

Projekt pozostáva z vývoja a syntézy nových pokročilých organických materiálov, návrhu a výroby optimalizovaného organického tranzistora pre senzorické aplikácie, vývoja senzorického poľa senzorov a návrhu a vývoja prototypu senzorického systému / demonštrátora. Originalita tohto projektu spočíva v nových organických materiáloch, v pokročilom dizajne organických elektrochemických prvkov a dizajne elektronického riadiaceho systému.


OrgSenseVýskum a vývoj pokročilých organických materiálov a štruktúr pre prípravu senzorov plynov pomocou technológie inkjet tlače

Riešiteľská organizácia (2021 – 2024)

(Agentúra na podporu výskumu a vývoja – národné financovanie na Slovensku)

Tento projekt je zameraný na návrh a syntézu nových pokročilých organických materiálov, návrh a prípravu organických tranzistorov na detekciu plynov, vývoj integrovaného senzora plynov s organickým tranzistorom a senzorom teploty, ako aj návrh a vývoj komplexného senzorického systému. Originalita tohto projektu spočíva práve vo vývoji nových organických materiálov, pokročilom dizajne prvkov s integrovanými prvkami a dizajne elektronického systému pre organické senzory.


Zapojenie organickej elektroniky do vyučovacieho procesu

Riešiteľská organizácia (2019 – 2020)

(Tatra banka foundation)

Hlavným cieľom projektu bolo zapojenie organickej elektroniky do vyučovacieho procesu.


IoTPrintTlačené senzorické prvky pre monitorovanie ľudského zdravia pomocou internetu vecí

Riešiteľská organizácia (2019 – 2022)

(Agentúra na podporu výskumu a vývoja – národné financovanie na Slovensku)

Hlavným cieľom projektu, stanoveným na základe predchádzajúcich skúseností riešiteľského kolektívu je získanie nových poznatkov o vybraných vlastnostiach technológie tlače senzorických štruktúr, výskum nových organických kompozitov pre elektródy snímajúce biopotenciály, návrh elektronickej platformy pre zapojenie senzorického systému do Internetu vecí, ako aj automatizované spracovanie snímaných biosignálov, ktoré spolu podporia služby telemedicíny.


ORPRICModerná organická elektronika s rozvojom technológie organickej tlače pre flexibilné biosenzory

Riešiteľská organizácia (2018 – 2021)

(Agentúra na podporu výskumu a vývoja – národné financovanie na Slovensku)

Výskum sa zameriava na návrh zariadení kompatibilných s technológiou tlače organických polovodičov, optimalizáciu technológie s využitím nových elektrických a analytických techník vyvinutých na tento účel, prípravu fotosenzitívnych senzorových zariadení, ako aj jednoduché obvody na spracovanie signálu.


ORGAN Pokročilá technológia senzorov na báze organickej elektroniky

Riešiteľská organizácia (2018 – 2021)

(Agentúra na podporu výskumu a vývoja – národné financovanie na Slovensku)

Cieľom projektu je vývoj nových organických materiálov, návrh a vývoj moderných organických prvkov, ako aj vývoj charakterizačných techník.


SKOLEDPríprava nových dusíkatých OLED materiálov a štúdium ich optoelektronických vlastností

Spolupracujúca organizácia (2016 – 2019)

(Agentúra na podporu výskumu a vývoja – národné financovanie na Slovensku)

Navrhovaný projekt sa zaoberal prípravou nových OLED materiálov obsahujúcich dusík (organic light-emitting diode). Materiály na báze karbolínov, azafluórenónov a alkínov. Cieľom projektu bolo ich použitie v aplikáciách, ako sú digitálne displeje v zariadeniach, ako sú televízne obrazovky, počítačové monitory, prenosné systémy, ako sú mobilné telefóny, herné konzoly, tablety, aplikácie v polovodičovom osvetlení, v oblasti fotovoltaiky a mnohých ďalších.


T2FOREL Teória a technológia rozhraní pre rýchlu organickú elektroniku

Riešiteľská organizácia (2015 – 2018)

(Agentúra na podporu výskumu a vývoja – národné financovanie na Slovensku)

Vyvinutá metodika pomáha znižovať kontaktný odpor navrhovaných zariadení a umožňuje využitie OFET pre vysokofrekvenčné aplikácie, ako aj implementáciu do priemyselných aplikácií (zdravotníctvo, fotovoltaika, senzory a nízkoenergetické aplikácie).


ORG4ICInovatívne technológie integrovaných obvodov na báze organických polovodičov

Riešiteľská organizácia (2015 – 2018)

(Agentúra na podporu výskumu a vývoja – národné financovanie na Slovensku)

Hlavným cieľom tohto projektu bol vývoj nových organických materiálov a technológií, vhodných na výrobu organických integrovaných obvodov a ich aplikácia.


HYPHODesign, preparation and characterization of materials, structures and devices inorganic organic hybrid integrated photonics

Spolupracujúca organizácia (2015 – 2018)

(Agentúra na podporu výskumu a vývoja – národné financovanie na Slovensku)

Návrh, príprava a charakterizácia materiálov, štruktúr a zariadení anorganická organická hybridná integrovaná fotonika.


ALBATROS – Zostavenie architektúry Langmuir-Blodgett pomocou Roll-to-Roll systémov

Spolupracujúca organizácia (2013 – 2016)

(FP7-PEOPLE-2012-IAPP )

Cieľom projektu bolo vyvinúť zariadenie vhodné na nanášanie molekulárnych alebo nanočasticových monovrstiev z povrchu kvapaliny technikou roll-to-roll. Zariadenie je voliteľné príslušenstvo a je kompatibilné s komerčne dostupnými zariadeniami (žľaby Langmuir-Blodgett) a je vhodné pre priemyselné aplikácie vo fotonike.