Novinky

31.8.2023

Členovia nášho tímu Tomáš Vincze a Michal Hanic získali titul PhD. na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave – Fakulta elektrotechniky a informatiky, s dizertačnými prácami „Vývoj technológií elektronických prvkov na báze kovových oxidov pre senzorické aplikácie“ (T.V.) a „Návrh a príprava meracieho pracoviska pre charakterizáciu organických tranzistorov pri rôznych teplotách“ (M.H.). Blahoželáme a tešíme sa ďalšiu spoluprácu!


21.5.2023

Nedávno sme mali možnosť predstaviť širokej verejnosti prácu nášho tímu vo vedeckej relácii Spektrum 24 s Jánom Mečiarom na televízii JOJ 24, ktorí nás poctili návštevou v Laboratóriu čistých priestorov – rozhovor bol vedený s vedúcim prof. Ing. Martinom Weisom, DrSc. Ďakujeme a ceníme si spoluprácu.

Link na reportáž: https://joj24.noviny.sk/spravy-joj-24/794602-spektrum-24-o-organickej-elektronike-ktorej-sa-venuju-aj-na-slovensku


26.4.2023

Člen nášho tímu Ondrej Kokavec získal Cenu dekana za príspevok „Progresívne senzory ohybu pripravené technológiou atramentovej tlače“, na študentskej vedeckej konferencii ŠVOČ 2023 na našej univerzite.


28.6.2022

Člen nášho tímu Ondrej Kokavec získal titul bakalár na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave – Fakulta elektrotechniky a informatiky, s bakalárskou prácou „Popularizačné aplikácie viacfarebných organických elektrolumiscenčných diód (OLED)“, za ktorú získal aj Pochvalný list dekana. Blahoželáme!

2022


24.6.2022

Člen nášho tímu Michal Sobota získal 1. miesto v PhD. študentskej súťaži o najlepší príspevok, za prácu „Organic Charge-Modulated Field-Effect Transistor for Biosensing Applications“, na 10. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie ADEPT.


7.6.2022

Člen nášho tímu Adam Vardžák získal titul inžinier na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave – Fakulta elektrotechniky a informatiky, s diplomovou prácou „Návrh a príprava flexibilných senzorických prvkov pomocou technológie atramentovej tlače“, za ktorú získal aj Pochvalný list dekana. Blahoželáme!


27.4.2022

Člen nášho tímu Ondrej Kokavec získal Cenu dekana za príspevok „Technológie prípravy OLED (organických elektroluminiscenčných diód) s emisným dopantom“, na študentskej vedeckej konferencii ŠVOČ 2022 na našej univerzite.


22.9.2021

Člen nášho tímu Michal Sobota získal 3. miesto v PhD. študentskej súťaží o najlepší príspevok, za prácu „Electrical characterization of New High Mobility n-type Semiconductors based on Quatertiophene“, na medzinárodnej vedeckej konferencii ADEPT 2021.

2021


8.6.2021

Členovia nášho tímu Vratislav Režo a Michal Sobota získali titul inžinier na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave – Fakulta elektrotechniky a informatiky, s diplomovými prácami „Vývoj pracoviska pre automatizované meranie senzorov plynu“ (V.R.) a „Príprava a charakterizácia NiO/Ga2O3 heteroštruktúr pre realizáciu UV fotodiód“ (M.S.). Blahoželáme!


26.5.2021

Člen nášho tímu Tomáš Vincze získal Cenu Československej sekcie IEEE za príspevok „Impact of Different Solutions on Electrical Parameters of CuO Transistors“, na vedeckej konferencii ELITECH ’21 na našej univerzite.


21.4.2021

Člen nášho tímu Vratislav Režo získal Cenu dekana za príspevok „Návrh pracoviska pre automatizované meranie senzorov plynu“, na študentskej vedeckej konferencii ŠVOČ 2021 na našej univerzite.

Člen nášho tímu Vratislav Režo získal Cenu Československej sekcie IEEE za príspevok „Návrh a výroba senzorického systému pre vyhodnocovanie kvality ovzdušia a skvalitnenia výučby“, na študentskej vedeckej konferencii ŠVOČ 2021 na našej univerzite.

Člen nášho tímu Michal Sobota získal Diplom dekana FEI STU za príspevok „Charakterizácia nových organických polovodičov s n-typom vodivosti“, na študentskej vedeckej konferencii ŠVOČ 2021 na našej univerzite.


27.8.2020

Člen nášho tímu Juraj Nevřela získal titul PhD. na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave – Fakulta elektrotechniky a informatiky, s dizertačnou prácou „Využitie nanotechnológií pre výrobu optoelektronických prvkov s rozmermi pod difrakčným limitom“. Blahoželáme!

2020


14.7.2020

Martin Weis získal titul „profesor“ na Slovenskej technickej univerzite. Blahoželáme!


2.7.2020

Člen nášho tímu Adam Vardžak získal titul „bakalár“ na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Jeho bakalárska téma bola “ Flexibilné prvky na báze organických materiálov „. Blahoželáme!


1.7.2020

Schválený úžitkový vzor:
Štruktúra na extrakciu svetla z aktívnej oblasti organických elektroluminiscenčných diód na báze vodivých polymérov a spôsob jej výroby 


10.6.2020

Člen nášho tímu Tomas Vincze získal titul inžinier na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave – Fakulta elektrotechniky a informatiky. Blahoželáme!


22.4.2020

Člen nášho tímu Vratislav Režo získal Cenu dekana za príspevok (LED solárny simulátor pre organické prvky) na študentskej vedeckej súťažnej konferencii ŠVOČ 2020 na našej univerzite. Blahoželáme!


22.4.2020

Člen tímu nášho laboratória Tomáš Vincze získal Cenu československej sekcie IEEE za svoj príspevok (Spôsob prípravy tenkovrstvových tranzistorov na báze oxidu medi) na študentskej vedeckej súťažnej konferencii ŠVOČ 2020 na našej univerzite. Blahoželáme!


2.4.2020

Schválený úžitkový vzor: Aktívny celoorganický optický vlnovod na báze vodivých polymérov na použitie v elektrooptických prvkoch.


20.1.2020

Člen tímu nášho laboratória Miroslav Novota získal „Cenu rektora STU“ za vynikajúce plnenie študijných povinností počas štúdia doktorandského študijného programu Elektronika a fotonika. Blahoželáme!


11.12.2019

Martin Weis získal cenu za vedecký prínos Slovenskej fyzikálnej spoločnosti. Blahoželáme!


27.11.2019

Člen tímu nášho laboratória Miroslav Novota získal titul PhD. v odbore elektronika a fotonika na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Jeho dizertačná práca bola zameraná na vývoj technológií pre organické polovodičové integrované obvody. Blahoželáme!


5.11.2019

Schválené úžitkové vzory:

  1. Ventil pár monoméru parylénu.
  2. Difúzor pár monoméru parylénu.

7.10.2019

Člen tímu nášho laboratória Michal Mičjan získal „Cenu rektora STU“ za vynikajúce plnenie študijných povinností počas štúdia doktorandského študijného programu Elektronika a fotonika. Blahoželáme!


17.9.2019

Člen nášho tímu Martin Weis získal ocenenie „Top Peer Reviewer 2019“, Udelené databázou Publons. Za umiestnenie v top 1% recenzentov v globálnej databáze recenzentov Cross-Field on Publons. Gratulujeme !


26.8.2019

Člen tímu nášho laboratória Michal Mičjan získal titul PhD. v odbore elektronika a fotonika na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Jeho doktorandskou prácou bol Vývoj technológie pre rýchle prvky organickej elektroniky. Blahoželáme!


23.7.2019

Člen nášho tímu Michal Mičjan získal výskumný grant na tému „Zapojenie organickej elektroniky do procesu výučby“ (Nadácia Tatra banky). Blahoželáme!


22.6.2019

Členovia tímu nášho laboratória Miroslav Novota (hlavný riešiteľ) a Michal Mičjan získali interný výskumný grant STU (Grantová schéma na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov). Názov projektu „Diagnostika srdcových chorôb v reálnom čase pomocou neurónových sietí“. Blahoželáme!


24.9.2018

Martin Weis bol vyznamenaný „Veľkým doktorátom – DrSc.“ SAV za prácu v oblasti technológie výroby a charakterizácie prvkov organickej elektroniky. Blahoželáme!


20.6.2018

Člen nášho tímu Michal Mičjan získal cenu za najlepšiu prezentáciu plagátov v PhD. sekcii medzinárodnej vedeckej konferencie „Advances in Electronic and Photonic Technologies – ADEPT 2018. Gratulujeme!


26.2.2018

Člen nášho tímu Michal Mičjan získal výskumný grant AXA Innovator 2018. Názov projektu „Vývoj technológie organickej elektroniky“. Blahoželáme!


22.6.2017

Členovia tímu nášho laboratória Michal Mičjan (hlavný riešiteľ), Miroslav Novota a Juraj Nevrela získali interný výskumný grant STU (Grantová schéma na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov). Názov projektu „Návrh a výroba tlačených flexibilných elektronických prvkov s využitím technológie inkjet tlače“. Blahoželáme!


20.4.2016

Mladý člen nášho tímu Michal Mičjan získal Diplom dekana za príspevok (Príprava feroelektrickej diódy ako pamäťového prvku) na študentskej vedeckej súťažnej konferencii ŠVOČ 2016 na našej univerzite. Blahoželáme!


25.2.2014

Martin Weis získal titul docent na Slovenskej technickej univerzite. Blahoželáme!


23.4.2013

Mladý člen tímu nášho laboratória Juraj Nevřela získal Diplom dekana za príspevok (Aplikácia polymérnej anódy pre organické elektroluminiscenčné diódy) na študentskej vedeckej konferencii ŠVOČ 2013 na našej univerzite. Blahoželáme!