Novinky

27.08.2020

Člen nášho tímu Juraj Nevrela získal titul PhD. na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave – Fakulta elektrotechniky a informatiky. Názov dizertačnej práce: Využitie nanotechnológií pre výrobu optoelektronických prvkov s rozmermi pod difrakčným limitom. Blahoželáme!


14.7.2020

Martin Weis získal titul “profesor” na Slovenskej technickej univerzite. Blahoželáme!


2.7.2020

Člen nášho tímu Adam Vardžak získal titul “bakalár” na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Jeho bakalárska téma bola ” Flexibilné prvky na báze organických materiálov “. Blahoželáme!


1.7.2020

Schválený úžitkový vzor:
Štruktúra na extrakciu svetla z aktívnej oblasti organických elektroluminiscenčných diód na báze vodivých polymérov a spôsob jej výroby 


10.6.2020

Člen nášho tímu Tomas Vincze získal titul inžinier na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave – Fakulta elektrotechniky a informatiky. Blahoželáme!


22.4.2020

Člen nášho tímu Vratislav Režo získal Cenu dekana za príspevok (LED solárny simulátor pre organické prvky) na študentskej vedeckej súťažnej konferencii ŠVOČ 2020 na našej univerzite. Blahoželáme!


22.4.2020

Člen tímu nášho laboratória Tomáš Vincze získal Cenu československej sekcie IEEE za svoj príspevok (Spôsob prípravy tenkovrstvových tranzistorov na báze oxidu medi) na študentskej vedeckej súťažnej konferencii ŠVOČ 2020 na našej univerzite. Blahoželáme!


2.4.2020

Schválený úžitkový vzor: Aktívny celoorganický optický vlnovod na báze vodivých polymérov na použitie v elektrooptických prvkoch.


20.1.2020

Člen tímu nášho laboratória Miroslav Novota získal „Cenu rektora STU“ za vynikajúce plnenie študijných povinností počas štúdia doktorandského študijného programu Elektronika a fotonika. Blahoželáme!


11.12.2019

Martin Weis získal cenu za vedecký prínos Slovenskej fyzikálnej spoločnosti. Blahoželáme!


27.11.2019

Člen tímu nášho laboratória Miroslav Novota získal titul PhD. v odbore elektronika a fotonika na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Jeho dizertačná práca bola zameraná na vývoj technológií pre organické polovodičové integrované obvody. Blahoželáme!


5.11.2019

Schválené úžitkové vzory:

  1. Ventil pár monoméru parylénu.
  2. Difúzor pár monoméru parylénu.

7.10.2019

Člen tímu nášho laboratória Michal Mičjan získal „Cenu rektora STU“ za vynikajúce plnenie študijných povinností počas štúdia doktorandského študijného programu Elektronika a fotonika. Blahoželáme!


17.9.2019

Člen nášho tímu Martin Weis získal ocenenie “Top Peer Reviewer 2019”, Udelené databázou Publons. Za umiestnenie v top 1% recenzentov v globálnej databáze recenzentov Cross-Field on Publons. Gratulujeme !


26.8.2019

Člen tímu nášho laboratória Michal Mičjan získal titul PhD. v odbore elektronika a fotonika na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Jeho doktorandskou prácou bol Vývoj technológie pre rýchle prvky organickej elektroniky. Blahoželáme!


23.7.2019

Člen nášho tímu Michal Mičjan získal výskumný grant na tému „Zapojenie organickej elektroniky do procesu výučby“ (Nadácia Tatra banky). Blahoželáme!


22.6.2019

Členovia tímu nášho laboratória Miroslav Novota (hlavný riešiteľ) a Michal Mičjan získali interný výskumný grant STU (Grantová schéma na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov). Názov projektu „Diagnostika srdcových chorôb v reálnom čase pomocou neurónových sietí“. Blahoželáme!


24.9.2018

Martin Weis bol vyznamenaný “Veľkým doktorátom – DrSc.” SAV za prácu v oblasti technológie výroby a charakterizácie prvkov organickej elektroniky. Blahoželáme!


20.6.2018

Člen nášho tímu Michal Mičjan získal cenu za najlepšiu prezentáciu plagátov v PhD. sekcii medzinárodnej vedeckej konferencie „Advances in Electronic and Photonic Technologies – ADEPT 2018. Gratulujeme!


26.2.2018

Člen nášho tímu Michal Mičjan získal výskumný grant AXA Innovator 2018. Názov projektu „Vývoj technológie organickej elektroniky“. Blahoželáme!


22.6.2017

Členovia tímu nášho laboratória Michal Mičjan (hlavný riešiteľ), Miroslav Novota a Juraj Nevrela získali interný výskumný grant STU (Grantová schéma na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov). Názov projektu „Návrh a výroba tlačených flexibilných elektronických prvkov s využitím technológie inkjet tlače“. Blahoželáme!


20.4.2016

Mladý člen nášho tímu Michal Mičjan získal Diplom dekana za príspevok (Príprava feroelektrickej diódy ako pamäťového prvku) na študentskej vedeckej súťažnej konferencii ŠVOČ 2016 na našej univerzite. Blahoželáme!


25.2.2014

Martin Weis získal titul docent na Slovenskej technickej univerzite. Blahoželáme!


23.4.2013

Mladý člen tímu nášho laboratória Juraj Nevřela získal Diplom dekana za príspevok (Aplikácia polymérnej anódy pre organické elektroluminiscenčné diódy) na študentskej vedeckej konferencii ŠVOČ 2013 na našej univerzite. Blahoželáme!